Regulamin zwrotów dla strony agregatyserwis.pl

 1. Definicje W niniejszym regulaminie zwrotów terminy oznaczają:
  a) Sprzedawca – 190 Wojciech Kozłowski, z siedzibą w Poznaniu, NIP: 8481189617.
  b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
  która dokonuje zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
  c) Produkt – części zamienne, towary oferowane przez Sprzedawcę, których dotyczyć będzie procedura zwrotu.
  d) Umowa – umowa sprzedaży, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, dotycząca produktu.
  e) Regulamin – niniejszy regulamin zwrotów.
 1. Zasady ogólne
  a) Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki dokonywania zwrotów produktów przez Klienta.
  b) Klient ma prawo do zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu.
  c) Zwrot produktu jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy produkt nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny,
  a także znajduje się w stanie nienaruszonym.
  d) Koszt zwrotu produktu ponosi Klient.

 2. Procedura zwrotu produktu
  a) W celu dokonania zwrotu produktu, Klient powinien skontaktować się z Sprzedawcą w celu uzyskania numeru zwrotu produktu,
  lub samodzielnie wygenerować żądanie zwrotu w panelu klienta strony agregatyserwis.pl
  b) Produkt należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, wraz z numerem zwrotu, na adres podany przez Sprzedawcę.
  c) Zwrot pieniędzy za produkt zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu przez Sprzedawcę.
  Zwrot zostanie dokonany w takiej samej formie, w jakiej została dokonana płatność przez Klienta.

 3. Wyjątki od prawa do zwrotu produktu
  a) Klient nie ma prawa do zwrotu produktu w przypadku, gdy produkt jest wyprodukowany na specjalne zamówienie Klienta.
  b) Klient nie ma prawa do zwrotu produktu w przypadku, gdy produkt został uszkodzony z winy Klienta.

 4. Postanowienia końcowe
  a) Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego regulaminu zwrotów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  b) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie