Regulamin i zasady dotyczące produktów dostępnych na zamówienie lub z wydłużonym czasem dostawy

Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dotyczące zamawiania, realizacji i dostawy produktów dostępnych na zamówienie lub z wydłużonym czasem dostawy oferowanych przez Sprzedawcę.

Definicje

2.1. Sprzedawca - podmiot oferujący produkty na zamówienie lub z wydłużonym czasem dostawy.

2.2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna zamawiająca produkty na zamówienie lub z wydłużonym czasem dostawy.

2.3. Produkt na zamówienie - indywidualnie zaprojektowany lub dostosowany produkt, który nie jest dostępny w regularnej ofercie Sprzedawcy.

2.4. Wydłużony czas dostawy - czas dostawy dłuższy niż standardowy okres realizacji dostawy dla danego produktu.

Zamówienia

3.1. Klient może złożyć zamówienie na Produkt na zamówienie lub z wydłużonym czasem dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy.

3.2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych kontaktowych oraz szczegółowego opisu Produktu na zamówienie lub informacji o wydłużonym czasie dostawy.

3.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli jego wykonanie jest niemożliwe ze względu na brak materiałów, trudności techniczne lub inne przeszkody.

Ceny i płatności

4.1. Cena Produktu na zamówienie lub z wydłużonym czasem dostawy ustalana jest indywidualnie w oparciu o specyfikację zamówienia, dostępności oraz koszty materiałów i pracy.

4.2. Sprzedawca przedstawia Klientowi wycenę Produktu na zamówienie lub z wydłużonym czasem dostawy na podstawie przekazanych informacji.

4.3. Płatności za zamówione produkty powinny być realizowane zgodnie z instrukcjami podanymi przez Sprzedawcę.

Realizacja zamówienia

5.1. Termin realizacji zamówienia zależy od dostępności materiałów, stopnia skomplikowania zamówienia oraz obecnego obciążenia produkcyjnego Sprzedawcy lub Producenta. 
Termin dostawy od 7 do 90 dni. 

5.2. Sprzedawca informuje Klienta o przewidywanym terminie realizacji zamówienia oraz o wydłużonym czasie dostawy.

5.3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych oraz informacji zawartych w zamówieniu przed jego realizacją.

Dostawa

6.1. Produkt na zamówienie lub z wydłużonym czasem dostawy dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty lub innego dostawcy usług logistycznych.

6.2. Koszty dostawy są pokrywane przez Klienta, chyba że strony postanowią inaczej.

6.3. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie dostarczenia przez przewoźnika i zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń.

Reklamacje i zwroty

7.1. Ze względu na indywidualny charakter Produktów wykonywanych na zamówienie, Klient nie ma prawa do zwrotu towaru bez podania przyczyny.

7.2. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku wadliwości Produktu na zamówienie lub z wydłużonym czasem dostawy. Reklamację należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu, podając szczegółowy opis wady oraz ewentualnie dołączając zdjęcia ilustrujące problem.

7.3. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca ma prawo wybrać sposób rozwiązania problemu: naprawa produktu, wymiana na nowy lub zwrot części lub całości wartości zakupu.

Odpowiedzialność

8.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego użytkowania Produktów na zamówienie przez Klienta.

8.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia spowodowane siłą wyższą, nieprzewidzianymi trudnościami technicznymi lub innymi okolicznościami, na które nie ma wpływu.

Ochrona danych osobowych

9.1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności Sprzedawcy, dostępną na stronie internetowej.

Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy.

10.2. W przypadku sporów wynikających z realizacji niniejszego regulaminu, stronami przysługuje prawo do skorzystania z mediacji lub innych pozasądowych metod rozstrzygania sporów. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygany będzie przez właściwy sąd.

10.3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne, nie będzie to wpływać na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku, nieważne postanowienie zostanie zastąpione innym postanowieniem mającym jak najbardziej zbliżony cel i charakter.

10.4. Niniejszy regulamin podlega prawu właściwemu dla siedziby Sprzedawcy. Wszelkie spory wynikające z zastosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

10.5. W przypadku wątpliwości co do treści niniejszego regulaminu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania wyjaśnień.